Veritabanı Kullanım Hakları

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS - EKUAL

KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ

 

Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na

(TÜBİTAK) bağlı bir AR-GE Kolaylık Birimi olan, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi

Merkezi (ULAKBIM) ile Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü arasında 23 / 09 / 2008

tarihinde imzalanmıştır.

 

Madde 1. AMAÇ

 

Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na

(TÜBİTAK) bağlı bir AR-GE Kolaylık Birimi olan, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

(ULAKBIM) tarafından yürütülen, TÜBİTAK “Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik

Lisansı” (EKUAL) projesi kapsamında erişime açık olan tam metin ve bibliyografik

veri tabanlarının kullanımına yönelik usul ve esasları saptamak amacıyla

düzenlenmiştir.

 

Madde 2. KAPSAM

 

Bu kullanım hakları sözleşmesi TÜBİTAK EKUAL kapsamında hizmet verilen

Kullanıcı Kurumlara ve Yetkili Kullanıcılara sağlanan hizmete ilişkin esasları kapsar.

 

Madde 3. TANIMLAR

 

TÜBİTAK EKUAL:

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, bazı tam metin ve bibliyografik veri

tabanlarının, Türkiye’deki ilgili akademik ve araştırma kurumlarının erişimine

açılması için 2006 yılında başlatılan ve açık adıyla “Elektronik Kaynaklar

Ulusal Akademik Lisansı” olarak bilinen projenin adıdır.

Kullanıcı Kurum:

TÜBİTAK EKUAL hizmetlerinden yararlanmak amacıyla bu sözleşmeye taraf

olan ve bu sözleşmenin koşullarına bağlı kalmayı kabul etmiş olan üniversite,

Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi, eğitim kuruluşu veya araştırma

  1. Yetkili Kullanıcı:

Kullanıcı kurumlar ve kurumlarda çalışan sürekli, geçici, sözleşmeli personel,

mevcut öğretim elemanları, öğrencileri ve diğer personelidir. Söz konusu

yetkili kişiler; evleri, lojmanları, öğrenci yurtları da dahil olmak üzere, kullanıcı

kurumların kütüphane binalarındaki, çalıştıkları veya eğitim gördükleri tüm

mekanlarındaki Güvenli Ağa erişmelerine izin verilen veya kullanıcı kurum

tarafından şifre ya da başka bir yetki verilmiş kişilerdir.

Ayrıca, kullanıcı kurumun personeli olmadığı halde, kütüphane ya da bilgi

hizmetlerinden yararlanmasına, kullanıcı kurumun yerleştiği bina alanı

içindeki bilgisayar terminallerinden Güvenli Ağa erişmesine izin verilen kişiler

(geçici kullanıcılar) de yetkili kullanıcılardır.

Veri Tabanı:

TÜBİTAK EKUAL kapsamında kullanıcı kurumların erişimlerine açılan

elektronik dergiler koleksiyonu ve/veya bibliyografik kayıtlar sunan bilgi

kaynakları koleksiyonudur.

Lisanslı Materyaller:

TÜBİTAK EKUAL kapsamında Eser veya Hak Sahipleri ile TÜBİTAK

ULAKBİM arasında söz konusu materyallerin sınırlı kullanımına ilişkin

devredilemez ve inhisarı olmayan bir lisans anlaşması bulunan, elektronik

bilgi kaynakları ve veri tabanlarıdır.

Ticari Kullanım:

Kullanıcı kurum ve bunun yetkili kullanıcısı için veya bunlardan biri

tarafından, Lisanslı Materyallerin para kazanmak amacıyla satışı, ödünç

verilmesi, transferi, kiralanması veya başka bir şekilde kullanımını ifade eder.

Fikri Mülkiyet Hakları:

Patentler, ticari markalar, ticari isimler, tasarımlarda dahil olmak üzere bütün

sinai mülkiyet hakları ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda

düzenlenen telif haklarının tamamını (veri tabanları ve bilgisayar

yazılımlarındaki haklar da dahil olmak üzere) ifade eder.

Erişim Sağlanacak Alan:

Kullanıcı Kurumlar tarafından işletilen kütüphane binaları, okullar ve

  1. Güvenli Ağ:

Sadece kullanıcı kurum tarafından onaylanmış, ağa girişte ve ağda kaldığı

sürece kimliği düzenli olarak ve mümkün olan en iyi şekilde doğrulanan

(şifreler vb.ile) ve davranışları kullanıcı kurum tarafından düzenlenen yetkili

kullanıcıların erişebildiği bir ağdır.

Eser Sahipleri veya Hak Sahipleri:

TÜBİTAK EKUAL kapsamında kullanıma açılan Veri Tabanları üzerindeki

hakların sahibi olan ve TÜBİTAK ULAKBİM ile lisans anlaşması yapan kişi,

kurum veya kuruluşlardır.

 

Madde 4. KULLANIM HAKLARI

 

4.1 TÜBİTAK ULAKBİM, bu sözleşme ile kullanıcı kurum ve yetkili

kullanıcılarına, kendi tekelinde olmayan ve başkasına devredilmesi

mümkün olmayan Lisanslı Materyallere, Yetkili Kullanıcıların Güvenli Ağ

yoluyla ve araştırma, öğretim, kişisel çalışma, kullanıcı kurum ve yetkili

kullanıcılarının olağan uygulama ve faaliyetleri ile ilgili erişim hakkı verir.

4.2 Kullanıcı Kurum;

4.2.1 Lisanslı Materyallerin etkin kullanımını sağlamak amacıyla, Yetkili

Kullanıcıların çoklu kopya almasına izin vermeden, Lisanslı

Materyallerin belli bölümlerinin yerel elektronik kopyalarını yapabilir,

4.2.2 Yetkili Kullanıcılarının Lisanslı Materyallere Güvenli Ağ yoluyla

Sunucudan erişimine izin verebilir,

4.2.3 Yetkili Kullanıcılarının, akademik çalışmalarda kullanım amacıyla

Lisanslı Materyallere güvenli ağ üzerinden erişimini sağlayabilir,

4.2.4 5846 sayılı Kanun ile basılı eserler bakımından öngörülen şartlara

uygun kullanmaları şartı ile, Yetkili Kullanıcı olmayan bir kişiye ait bir

araştırma için ya da kişisel çalışma amacıyla istenen tek makalelerin tek

basılı kopyalarını sağlayabilir,

4.2.5 Yetkili Kullanıcıları veya Yetkili Kullanıcı gruplarını eğitme

amacıyla, Lisanslı Materyallerin belirli bölümlerini bilgisayarda

görüntüleyip, yükleyebilir veya basabilir.

4.3 Yetkili Kullanıcılar, Madde 5’e uygun olarak;

4.3.1 Lisanslı Materyalleri araştırabilir, görebilir, ekrana geri getirebilir,

bilgisayarda açabilir,

4.3.2 Lisanslı Materyallerden bazı bölümleri veya tek makaleleri kişisel

kullanımı için elektronik ortamda saklayabilir, bunları seminer,

konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalarda, kaynak belirtmek koşuluyla

kullanabilir,

4.3.3 Lisanslı Materyallerin bazı bölümlerinden basılı bir kopya alabilir,

4.3.4 Lisanslı Materyallerden bazı bölümleri veya tek makalelerin bir

kopyasını basılı ya da elektronik olarak diğer Yetkili Kullanıcılara

gönderebilir.

4.3.5 Lisanslı Materyallerden, bazı bölümleri veya tek makalelerin bir

kopyasını basılı ya da elektronik olarak, ticari amaç dışındaki bir

araştırma için ya da akademik bir çalışma amacıyla gönderebilir.

4.3.6 Bu Sözleşmedeki hiç bir hüküm, Kullanıcı kurumun ya da

herhangi bir Yetkili Kullanıcının, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanunu ya da Türkiye’nin taraf olduğu herhangi bir uluslararası telif

hakları sözleşmesinin Eser Sahipleri ve Hak Sahiplerine tanıdığı yasal

hakların ihlal etmesine cevaz verecek şekilde yorumlanamaz.

 

Madde 5. YASAKLANMIS KULLANIMLAR

 

5.1 Ne Kullanıcı Kurum, ne de herhangi bir Yetkili Kullanıcısı:

5.1.1 Yazarların isimlerini, Lisanslı Materyallerde görülen Eser Sahibi

veya Hak Sahibinin telif hakkı ile ilgili notlarını veya diğer tanımlama ve

hakları belirten izleri silemez veya değiştiremez,

5.1.2 Madde 4’de izin verilenler dışında, Lisanslı Materyallerden,

herhangi bir amaçla sistematik olarak çok sayıda baskı veya elektronik

kopya yapamaz ve bunun için kullanılan robot yazılımlar ve bunların

benzeri araçlar kullanamaz,

5.1.3 Lisanslı Materyallerin hiç bir parçasını Güvenli Ağ dışında, internet

ve world wide web dahil, herhangi bir elektronik ağ üzerine yükleyemez

ve dağıtamaz.

5.2 Aşağıdaki durumlarda Yayıncı/Derleyici/Aracı’nın açık yazılı izni gerekli

olduğundan, Lisans Sahibi TÜBİTAK ULAKBİM ile iletişime geçilmesi

zorunludur:

5.2.1 Lisanslı Materyallerin tümünü ya da bir kısmını ticari bir amaçla

kullanmak,

5.2.2 Bu sözleşmenin izin verdiği haller dışında, Lisanslı Materyallerin

tümünü ya da bir kısmını, Yetkili Kullanıcılar dışındaki kişilere sistematik

olarak dağıtmak,

5.2.3 Lisanslı Materyalleri, Lisanslı Materyaller temel alınarak veya

onların başka Materyallerle birleştirilmesiyle hazırlanmış eserleri, bu

Sözleşmeyle izin verilen koşullar dışında yayımlamak, dağıtmak veya

edinilmesini sağlamak,

5.2.4 Lisanslı Materyalleri, bilgisayar ekranında görülmelerini

kolaylaştırmak için gerekebilecek müdahaleler veya başka bir nedenle

Yetkili Kullanıcılara bu Sözleşmede verilmiş izinlerin dışında,

değiştirmek, kısaltmak, uyarlamak, telif hakları ile ilgili notlar ve uyarı

sözcüklerinin veya bu sözcüklerin yerlerini değiştirmek.

5.3 Kullanıma yönelik ihlallerin tespit edilmesi durumunda Kullanıcı Kurumun

erişimi işbu sözleşmenin 9. maddesi uyarınca kesilir.

 

Madde 6. BELGE SAĞLAMA

 

Kullanıcı Kurumlar, diğer bir Kullanıcı Kuruma ve/veya Kullanıcı Kurum olmayan bir

kuruma ya da bu kurumun kullanıcısına ya da bireysel olarak başvuran kişilere,

TÜBİTAK EKUAL kapsamındaki Lisanslı Materyallerle, TÜBİTAK ULAKBİM’in yazılı

izni olmadan, sistematik şekilde Belge Sağlama Hizmeti veremez.

 

Madde 7. KURS PAKETLERİ VE ELEKTRONİK REZERV

Yukarıdaki Madde 5’e uygun olarak, Kullanıcı Kurumlar, Lisanslı Materyallerin

bölümlerini, ticari amaç dışında, bir Kullanıcı Kurumda yapılan eğitim sırasında Yetkili

Kullanıcıların yararlanabilmesi için, basılı Ders Paketleri veya Elektronik Rezerve

koleksiyonlarına dahil edebilir.

Bu tür materyallerin her biri kaynak hakkında yeterli bilgi taşımalı, alınan kısmın

başlık ve yazarı, eserin adı, Eser Sahibi ve/veya Hak Sahibinin adı verilmelidir.

Kullanıcı Kurum, bu amaçla kullanımı sona erdiği zaman, bu tür materyallerin

kopyalarını silmelidir.

 

Madde 8. KULLANICI KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

8.1 Kullanıcı Kurum;

8.1.1 Yetkili Kullanıcılarını bu Sözleşmenin koşullarından haberdar

edecek ve gerekli önlemleri alacaktır,

8.1.2 Bu Sözleşmenin koşullarından herhangi birinin ihlaline dair bir

bilgi alırsa, ihlali yapan Yetkili Kullanıcı ile derhal görüşerek gerekli

uyarılarda bulunacak ve ihlalin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri

alacaktır,

8.1.3 Bu Sözleşmenin koşullarından herhangi birinin ihlaline dair bir bilgi

alırsa TÜBİTAK ULAKBİM’i durumdan haberdar edecektir,

8.1.4 Tüm Yetkili Kullanıcıların, Lisanslı Materyallerle ilgili Fikri Mülkiyet

Haklarına saygı göstermelerinin önemi ve bunu yapmadıkları takdirde

her Kullanıcı Kurum ve Yetkili Kullanıcının maruz kalacağı cezai

müeyyideler konusunda haberdar edecektir,

8.1.5 Yetkili Kullanıcıları bu Sözleşmenin şartlarından haberdar edecek

ve Lisanslı Materyalleri yetkisiz kullanımdan ve Lisansın diğer şekillerde

ihlal edilmesinden korumak için gereken önlemleri alacaktır,

8.1.6 Yetkisiz kullanım ya da herhangi bir ihlalin tespit edilmesi halinde

en geç 10 gün içerisinde TÜBİTAK ULAKBİM’i haberdar edecek ve bu

olayın hemen son bulmasını sağlamak ve tekrarını önlemek için, disiplin

önlemleri dahil, gereken makul ve uygun işlemleri yapacaktır,

8.1.7 Şifre ve diğer erişim bilgilerini sadece Yetkili Kullanıcılara verecek

(geçici kullanıcılar hariç), ve Yetkili Kullanıcıların bu bilgileri üçüncü

şahıslara açıklamalarını önleyecektir,

8.1.8 Kuruma ait tüm IP adreslerinin tam ve güncel kayıtlarını tutarak,

yapılan değişikliklerden TÜBİTAK ULAKBİM’i haberdar edecektir,

8.1.9 Lisanslı Materyallere, “sadece” Yetkili Kullanıcıların erişimini

sağlayacaktır.

 

Madde 9. LİSANSLI MATERYALLERE ERİŞİMİN KESİLMESİ

 

9.1 Aşağıdaki hallerde Kullanıcı Kurumun Lisanslı Materyallere erişimi kesilir:

9.1.1 Kullanıcı Kurum, bu sözleşmede geçen koşulları kabul etmez ve

ayrıca bu sözleşme kurum yetkilisi tarafından imzalanıp TÜBİTAK

ULAKBİM’e gönderilmezse,

9.1.2 Kullanıcı Kurum ve onun bütün Yetkili Kullanıcıları, Eser Sahibi

veya Hak Sahibinin telif haklarını veya diğer Fikri Mülkiyet Haklarını

veya bu sözleşmede geçen hükümleri ihlal eder ve Eser Sahibi veya

Hak Sahibi ya da TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yazılı olarak

uyarılmasından itibaren on beş (15) gün içinde bunu telafi etmezse,

9.1.3 Kullanıcı Kurumun, yıllık abonelik dönemleri içinde kullanım

istatistiklerinin düşüklüğünden kaynaklanan kurum bazındaki birim

maliyetin yükselmesi durumunda, Lisanslı Materyallere erişimi iptal

edilebilir,

9.1.4 ULAKBIM, Kullanıcı Kuruma 15 gün öncesinden sebeplerini

bildirmek koşuluyla, bu sözleşme uyarınca sağladığı erişimi kesebilir.

 

Madde 10. GENEL

 

10.1 Bu Sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak yazılı olarak

hazırlanıp her iki tarafın da imzalanması halinde geçerli sayılırlar,

10.2 Bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ve

uygulama dışı kalması, geri kalan kısmının devamlılığını ve geçerliliğini

etkilemez,

10.3 Eğer taraflar, bu Sözleşmenin yorumlanması üzerinde veya bir

tarafın ya da Kullanıcı Kurumun Sözleşmenin herhangi bir kısmını ihlal

ettiği konusunda ihtilafa düşerlerse, taraflar görüşmelere başlayacak ve

hukuki veya idari süreçleri başlatmadan önce anlaşma yoluyla sorunu

çözümlemeye çalışacaklardır,

10.4 Taraflar, bu Sözleşmeyle ilgili ortaya çıkabilecek bütün

anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara Mahkemelerinin yetkili

olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Madde 11. SORUMLULUK

 

11.1 İşbu sözleşmenin hiçbir hükmü, TÜBİTAK ULAKBİM’in bu sözleşme

uyarınca Kullanıcı Kurumlara veya Yetkili Kullanıcılara karşı sorumlu

tutulabileceği şeklinde yorumlanamaz. Lisanslı Materyalin ve sözleşme

kapsamında erişime açılan materyalin kullanımından doğabilecek bütün

sorumluluk söz konusu materyali kullanan kişi veya kurumlara aittir.

11.2 TÜBİTAK ULAKBİM, Lisanslı Materyalin ve sözleşme kapsamında

erişim olanağı sağlanan materyalin doğruluğu, kullanıldığı alana ve

amaca uygunluğu konusunda hiçbir taahhüdü veya garantisi

bulunmamaktadır.

11.3 Kullanıcı Kurum aracılığıyla veri tabanından faydalanan veya

Kullanıcı Kurumun kasıt veya ihmali neticesinde veri tabanına erişim

sağlayan 3. kişilerin, bu erişimleri ile eser sahiplerinin mevzuattan doğan

haklarını ihlal etmesi ve bu durumdan TÜBİTAK ULAKBİM’in sorumlu

tutulması halinde, bundan doğan her türlü zarar, Kullanıcı Kurum

tarafından herhangi bir dava veya takip neticesi beklenmeksizin,

TÜBİTAK ULAKBİM’in bildirimi üzerine karşılanır. Bu sözleşme

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Kullanıcı Kurum, bu

kişi ve kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

Madde 12. YÜRÜRLÜK VE SÜRE

 

12.1 İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

12.Bu sözleşme, Lisanslı Materyale erişim hakkı olduğu sürece

yürürlükte kalır. Ancak, bir ihlal olması durumunda, TÜBİTAK

ULAKBİM tarafından Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca Kullanıcı

Kurumun Lisanslı Materyale erişiminin kesilmesine kadar yürürlükte

kalır.